Uygulanamayan Yasak “Ev Ödevi”

TDK (2017) ödevi; yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe olarak tanımlamıştır (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a0c7a487da7e2.24180155). Eğitim açısından düşünüldüğünde ödev, öğretimin sınıf dışına taşan bir uzantısı olarak adlandırılabilir. Ödev eski öğrenmelerin anlam kazanmasında ve yeni deneyimlerin edinilmesinde en etkili araçlardan biridir. Ödevler içeriklerine göre Devamı…

Değerlendirmenin En Adil Yolu “Rubrik”

Eğitim sistemimizde ilkokul 4. Sınıf ile birlikte sınavlara dayalı bir değerlendirme başlar. 1,2 ve 3. sınıfta öğretmenin gözlem ve görüşlerine dayalı olan değerlendirme anlayışı yerini yazılı, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmalarından alınan notların ortalamasına dayalı bir değerlendirme anlayışına bırakır. Bu süreçle birlikte de adalet ve hakkaniyet kavramının önemi Devamı…

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi

İnsanoğlunun yüz yıllardır en büyük problemlerinden biri de eğitimdir. Çünkü her toplum kendi kültürüne, yaşantısına ve değerine uygun bireyler yetiştirmek ister. Bu amaca ulaşabilmek için eğitim ortamları ve programları tasarlamaya çalışır. Fakat son yıllarda insan nüfusundaki artış ve iş imkânlarındaki kısıtlılık eğitimin verilmesi kadar ölçülmesinin de önemini arttırmıştır. Bütün kurumlar Devamı…